Dobrodošli / Welcome

 

O NAMA

Podaci o organizaciji:

Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo je nevladina asocijacija dobrovoljno udruženih građana bivših logoraša koji su zbog agresije na BiH bili prisilno odvedeni i internirani u logore. Savez je osnovan 1997 godine i do sada broji oko 6000 članova od kojih je 1000 žena i 5000 muškaraca. 63% naše populacije su logoraši sa područja Istočne bosne:Foča, Rogatica, Rudo, Čajniče, Višegrad koji su privremeni ili trajni smještaj našli u sarajevskom kantonu, dok je 37% logoraša iz 8 općina koje pripadaju sarajevskom Kantonu, a to su: općina Stari grad, Centar; Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidža, Ilijaš, Hadžići i Vogošća.

Udruženja logoraša Goražde i Foča su 2003 godine također exteritorijalno priključene našem Savezu, jer se radi omanjim organizacijama koje ne mogu za sada formirati svoje kantonalne organizacije. Naša organizacija je multinacionalna i multietnička, tako da pored Bošnjaka koji su najbrojniji okuplja Hrvate, Srbe, i Rome. Većina članova naše organizacije su prošli najgore moguće torture psihofizičkog i seksualnog zlostavljanja i silovanja tokom boravka u logorima i drugim mjestima zatočenja.

Potrebe preživjelih torture:

Socijalni status članova naše organizacije je još uvijek izuzetno težak. Uglavnom su nezaposleni, uz bitno smanjenu radnu sposobnost zbog posljedica preživljenih trauma. Zbog toga su ekonomski ovisni o drugima tj. u stanju socijalne potrebe. Većina preživjelih nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, niti dostupnu psiho-socijalnu podršku. Nemaju riješeno stambeno pitanje -žive u kolektivnim centrima ili alternativnom smještaju, odakle svaki čas čekaju deložaciju. Žive sa traumama koje nose u sebi i koje su česta prepreka da se vrate u predratna mjesta življenja, pa ne podnose zahtjeve za povrat imovine.

Jedinu šansu im pruža nedavno usvojen Zakon o civilnim žrtvama rata koji bi trebao da kroz set prava reguliše njihove potrebe kao što su:

  • lična invalidnina ili mjesečno lično novčano primanje,

  • osposobljavanje za rad (profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija)

  • prioritetno zapošljavanje,

  • prioritetno stambeno zbrinjavanje,

  • psihološka pomoć i pravna pomoć.


Galerija/Gallery