Dobrodošli / Welcome


 Savez Udruženja Logoraša
 Kantona Sarajevo - SULKS

The Association of Concentration Camp Torture Survivors
Canton Sarajevo - ACCTS

ŠKOLA KOMPJUTERA

Trajanje kompjuterskih programa po časovima:

Word i Windows: 36 časova

Excel i Powerpoint: 36 časova

Internet:14 časova

U prostorijama Saveza Udruženja Logoraša Kantona Sarajevo otvorena je Škola Kompjutera, koja djeluje od 2004. godine. Škola kompjutera nudi besplatnu obuku Kursa kompjutera članovima naše organizacije, članovima njihovih obitelji kao i svim drugim pripadnicima boračke populacije zajedno sa članovima njihovih obitelji. Kroz osnovne i napredne programe kao što su Word, Windows, Exell , Power Point i Internet, polaznici /kursisti stiču osnovne i napredne vještine, kao i aktivno upotrebu I korištenje Interneta. Do danas je ovu školu uspješno završilo oko 1,800 polaznika, pripadnika svih gore navedenih kategorija.

Zbog obrazovnih propusta u mladosti i siromaštvu preživjeli logoraši predstavljaju klasu socijalno isključenih, koja nema priliku da se uključi u društvo znanja. Kako biti sposoban za rad , kad za svaki posao mora ju znati raditi na računaru i imati znanje bar jednog svjetskog jezika? Također, Internet je postao glavni ' pomagač” modernog načina života.

On se koristi na poslu , u svakodnevnom životu , kao i u kulturi ,zabavi, u slobodnom vremenu. Čak je i Evropska zajednica postavila kao najve ć i prioritet kori š tenje Kompjutera i Engleskog jezika u socijalnoj inkluziji osoba koje potiču iz ranjivih populacija, kao što su članovi naše organizacije. Nezaposleni članovi i pripadnici svih drugih boračkih kategorija nemaju novaca za dodatano školovanje na informatičkim školama kako bi stekli potrebna znanja i vještine radi lakšeg zapošljavanja.U tom kontekstu , projekat “ Kurs Kompjutera ” je bitan da bi se obogatilo društveno uključivanje preživjelih logoraša u društvo znanja , bez ograničenja i bez obzira na njihovu životnu dob ili profesionalni status.

Korist i svrha ovih programa nije samo pru ž anje neke alternative za provo đ enje njihovog slobodnog vremena, već razvoj posebnih vještina kao što je pisanje biografije CV - a, predstavljanje sebe u što boljem svjetlu na razgovoru za posao, ali i mogućnost da bolje upoznaju sebe, svoje potrebe, snage i slabosti i time sebi, na donekle indirektan način, povećaju šanse za svoje zaposlenje. Skoro da ne postoji oglas za radno mjesto a da se ne traži poznavanje rada na računarima i znanje Engleskog jezika. Osnovna znanja više nisu dovoljna, za većinu područja traže se i napredna. Naime, zbog izražene stigmatizacije i osjećaja stida, kako zbog zatočenja u logoru tako i zbog nedostatka obrazovanja, članovi –kursisti se najprijatnije osjećaju u prostorijama naše organizacije gdje im možemo ponuditi zanimljiv interaktivni program kurseva, približiti im svijet informacijske tehnologije tako da uz druženje steknu vještine nephodne za zaposlenje. A sve to ojačava njihov individualni razvoj i samoispunjenje .Kao organizacija želimo da budemo promotor obrazovanju nezaposlenih i društveno marginalizovanih članova organizacije i tako svojim djelovanjem približimo BH društvo evropskim standardima.

Zapošljavanje svake osobe, a posebno ranjivih kategorija kao što su preživjeli logoraši je jedno od najbitnijih, ključnih oblasti života , jer put ka samoprivređivanju je istovremeno i put ka samostalnosti, što je bitan preduvjet i veća mogućnost ravnopravnosti preživjelih žrtava u društvu, odnosno njihove pune integracije u društvo. Upravo zbog činjenice da je mogućnost za zapošljavanje skoro nezamisliva bez poznavanja rada na računaru i znanja Engleskog jezika, ovaj vid obrazovanja je izuzetno bitan za članove naše organizacije. Većina ih živi u veoma oskudnim materijalnim uvjetima, na granici siromaštva, tako da nisu u mogućnosti da plate dodatno obrazovanje na informatičkim ili školama za strane jezike.

Rad i napredak članova na kursu kompjutera se kontroliše na časovima , kroz samostalne domaće zadatke , ali i povremene provjere znanja u toku obuke .   Nakon uspje š no polo ž enog finalnog testa polaznici dobiju certificate od stranje naše organizacije -dokaz o poznavanju rada na računaru. Ukoliko neki od polaznika kursa ne polo ž i finalni test u prvom terminu , isti se zakazuje 10 dana nakon prvog termina .

Trajanje kompjuterskih programa po časovima:

Word i Windows: 36 časova

Excel i Powerpoint: 36 časova

Internet:14 časova

 

 

 

_______________________________________

Arhiva

 

Slika: Gospođa Salčinović Enisa(u sredini) sa gospođom Ibrahimović Almom ( s lijeve strane) i gospođicom Dovadžija Aminom (s desne strane)

Dana 06.08.2009 godine održana je osnivačka skupština sekcije žena logorašica kantona Sarajevo, na kojoj je učestvovalo po 5 logorašica iz 8 općinskih udruženja i to: Centar i Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Ilijaš i Goražde.
Za prvog Predsjednika sekcije žena logorašica izabrana je Salčinović Enisa,za potpredsjednika je izabrana Ibrahimović Alma, a za sekretara Dovadžija Amina.
Jedinu šansu sekciji žena pruža usvojeni Zakon o civilnim žrtvama rata, koji bi trebao doživjeti promjene i kroz set prava reguliše njihove potrebe kao što su:


-lična invalidnina-mjesečna primanja
-osposobljavanje za rad
-prioritetno zapošljavanje
-psihološka i pravna pomoć

-prioriteno stambeno zbrinjavanje

Sekcija logorašica žena Sarajevskog kantona, djelovat će u okviru Saveza logoraša Kantona Sarajevo.

 

 

 

 

Izvještaj / Report

O radu Saveza udruženja logoraša Kantona Sarajevo 

i  projekti koji su realizovani u 2005, 2006, 2007 i 2008 godini

Preuzmi.....Download.....(Only bosnian version)

 

 

 


Galerija/Gallery